Custom-Facebook-Feed

กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอ“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19 โดยเน้นการนำเสนอความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย

โดยใน “ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19 ชุดนี้ จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงวัยที่รับวัคซีนในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งแต่ละท่านจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการตอบคำถามต่าง ๆ ที่ประชาชนสงสัย ยกตัวอย่าง เช่น ความรู้สึกต่อเชื้อโควิด 19 ความคิดแรกเมื่อรู้ว่าตนเองต้องรับวัคซีน การตัดสินใจเพื่อเข้ารับวัคซีน การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนความรู้สึกและอาการวันแรกที่รับวัคซีน และความรู้สึกโดยรวมต่อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครั้งแรกของคนไทย โดยทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าความวิตกกังวลต่อผลข้างเคียงในแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ หลายคนอาจกังวลมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้จะช่วยให้การตัดสินใจในการรับวัคซีนง่ายขึ้น

www.youtube.com/watch?v=NR03csEUHrQ
See MoreSee Less

View on Facebook

จิตเวชนครพนมฯ เปิดบริการรับยาทางไปรษณีย์เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย

นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีความห่วงใยต่อผู้รับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงได้เปิดให้บริการรับยาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่น ที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการรุนแรง และเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาและรับยาเดิมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้มารับบริการและบุคลากร และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในการเดินทางมาโรงพยาบาลฯ อีกด้วย

ทางด้าน นายแพทย์วรท ลำไย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ ได้กล่าวว่า สำหรับช่องทางลงทะเบียนรับบริการรับยาทางไปรษณีย์ มี 2 ช่องทาง คือ 1. ลงทะเบียนผ่านทาง Line Application แยกเป็น Line สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ และ Line สำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลฯ โดยผู้ป่วยผู้ใหญ่แจ้งความประสงค์ได้ที่จุดลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0 4253 9000 ต่อ 67079 ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นแจ้งความประสงค์ได้ที่คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อาคารเด็กดี โทรศัพท์ 0 4253 9049 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้รับบริการที่สนใจสามารถแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันนัดครั้งถัดไป โดยมีอัตราค่าบริการ ค่ายาตามสิทธิ์การรักษา และค่าบริการจัดส่ง 100 บาท/ครั้ง โดย บมจ.ไปรษณีย์ไทย
See MoreSee Less

View on Facebook

กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอ“ก้าวแรก” นำเสนอความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย

bit.ly/3et31qe
See MoreSee Less

View on Facebook