Category: ประกาศ

0 42 views

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

0 46 views

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Skip to content