Category: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0 39 views

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564)