Category: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0 439 views

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓))

0 606 views

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก ชนิดความถี่สูง Transcranial Magnetic Stimulator)