Category: ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

0 26 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ 12 พ.ค. 2565

0 34 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ ๑ ระบบ

0 59 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ) 12เมษายน2565

0 106 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT))

0 594 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาล)

0 271 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส ครั้งที่ 2)