Category: ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

0 26 views

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 15 views

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 22 views

ขอขยายเวลาการพิจารผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 36 views

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)