Category: ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

0 10 views

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

0 11 views

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

0 11 views

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

0 161 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)