Category: ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

0 13 views

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 37 views

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 23 views

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 26 views

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

0 66 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)