Category: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

0 10 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ 12 พ.ค. 2565

0 22 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ ๑ ระบบ

0 35 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ) 12เมษายน2565