Author: วรพล ขาวพิมพ์

0 28 views

ประกาศหลักเกณฑ์การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงาน ในช่วงการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์