Author: วรพล ขาวพิมพ์

0 18 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง)

0 18 views

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลขีพ CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit ALS)

0 42 views

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลขีพ CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit ALS)

Skip to content