Author: วรพล ขาวพิมพ์

0 10 views

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

0 4 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส)

 

0 7 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่)

 

0 9 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG))

 

0 10 views

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)