Author: อัครเดช บรรจง

0 222 views

4 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน ๓ ราย ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้

0 480 views

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงลประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงลประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน ๒๕๖2