Author: อัครเดช บรรจง

0 137 views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ3แก๊ส (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

0 265 views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาล)

0 429 views

4 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   จำนวน ๓ ราย ตามไฟล์ที่แนบให้ Download นี้