แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด 2.อุปกรณ์จัดเก็บ LLog file ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content