ประกาศนโยบายการพัฒนโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับท้าทาย) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content