ผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือน)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content