ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content