12 ก.พ. 2567 : ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดสวัสดิการร้านค้า เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content