ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง – จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เดือนธันวาคม 2565-เดือนกันยายน 2566)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content