ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ2566 โดยจิธีเฉพาะเจาะจง)

You may also like...

Leave a Reply