ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ระบบนับและจัดยาอัตโนมัติ) 12เมษายน2565

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content