ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ระบบนับและจ่ายยาอัตโนมัติ)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content