ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT))

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content