ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

You may also like...

Leave a Reply