ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

You may also like...

Leave a Reply