ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content