รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

You may also like...

Leave a Reply