รายละเอียดคุณลักษณะและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content