ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content