ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 3

You may also like...

Leave a Reply