ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยใน

You may also like...

Leave a Reply