ขอบเขตงาน (Term of Referrence : TOR) จัดซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content