ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ฯ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๑ เครื่อง)

You may also like...

Leave a Reply