ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 15 เตียง 2.เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง)

You may also like...

Leave a Reply