เจตจำนงในการบริหาร

เจตจำนงในการบริหาร

       ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
โดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้มารับริการเป็นหลัก
และจะใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล
อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาล

Skip to content