วัน/เวลาทำการ

ข้อมูลบริการ

เปิดให้บริการ

ในเวลาราชการ

ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

*เริ่มเปิดรับบัตรคิวในเวลา 08.00 น.
** พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

นอกเวลาราชการ

 

หมายเหตุ

1. ผู้รับบริการที่มาตรงนัดจะได้รับบริการก่อนทุกจุดบริการ
2. ต้องการใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการ โปรดแจ้งจุดคัดกรอง
3. หากรอนานเกิน 15 นาที ในแต่ละจุดบริการโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนั้นๆ

Skip to content