ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

           เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมตั้งอยู่บนพื้นที่ 244 ไร่ 3 งาน สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการพร้อมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534 ด้วยเหตุผล คือ กระทรวงสาธารณสุขต้องการขยายบริการสุขภาพจิต ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำคำของบประมาณ การสำรวจจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล การให้ข้อมูลและร่วมคิดในการดำเนินการสมควรที่จะได้รับการกล่าวนามไว้เป็นประวัติศาสตร์ คือ นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2529-2534

วันที่ 27 มกราคม 2536 กรมการแพทย์ได้ทำสัญญาการก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศววิศวกรรม ในวงเงิน 110,921,100 บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2536 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 กรมสุขภาพจิต

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2539ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พลเรือโทนายแพทย์วิทูร แสงสิงห์แก้ว )

     โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ) ได้ลงนามในคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 324 / 2538
วันที่ 9 ตุลาคม 2538 ให้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538

       และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า จากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ประทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า

"จิตเวชนครพนมราชนครินทร์"

เพื่อเป็นมงคลสืบไป

Skip to content