บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

2 ส่งเสริม พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3 ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

4 ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานอื่นๆตามที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหลัก

Skip to content