โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ระเบียบ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ
นางวลัยกร ถัดทะพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 10 กันยายน 2563

ขอเผยแพร่วารสารเศษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร
" วารสารบางกอก Economy "

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม คลิกเพื่อชมครับ…

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” มีวิธีจัดการอย่างไร คลิกเพื่อชมครับ…

 

ข่าวสาร รพ.จิตเวชนครพนมฯ

พันธกิจ

พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้านโรคจิตเวชสารเสพติด ที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)