วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบัน

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม คลิกเพื่อชมครับ…

“ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม”

“ภาวะซึมเศร้า” มีวิธีจัดการอย่างไร คลิกเพื่อชมครับ…

 

ข่าวสาร รพ.จิตเวชนครพนมฯ